• Quang cảnh Nhà thí nghiệm

THI GIỮA KỲ

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

Biên bản & bảng điểm thi giữa kỳ

(Download tại đây)

QUI CHẾ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

Qui chế đào tạo tín chỉ                                                                                                          

(download tại đây)

CÁC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

Phiếu đề xuất                                                                                                                       

(download tại đây)

Mẫu dự toán                                                                                                                        

(download tại đây)

Phiếu đánh giá                                                                                                                     

(download tại đây)

Phiếu nghiệm thu                                                                                                                 

(download tại đây)

Thuyết minh đề tài                                                                                                               

(download tại đây)

MẪU ĐỀ THI VÀ BÁO CÁO KẾT THÚC

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

Download tại đây

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator